Voorwaarden

O

Dit zijn de algemene voorwaarden van het ‘Come to Your SENSES’ Boutique Hotel & Apartments hierna te noemen ‘SENSES’, gevestigd op het adres Kaya JNE Craane 24, Kralendijk, Caribisch Nederland.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van SENSES en op elk gebruik van de website www.cometoyoursensesbonaire.com, telefonische reserveringen en onderliggende webpagina’s (verder: de ‘website’).

Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. SENSES heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Reserveringen

Reserveringen

Gasten kunnen een appartement/kamer bij SENSES reserveren via het boekingssysteem op onze website of rechtstreeks via welcome@cometoyoursensesbonaire.com of +599 701 6066. Gasten die een reservering maken, moeten ouder zijn dan 21 jaar en alle gasten die inchecken bij SENSES moeten ouder zijn dan 12. Alle reserveringen dienen bij het maken van de reservering te worden betaald om de reservering te bevestigen. Afhankelijk van het tijdstip van het maken van de reservering, betalen gasten een aanbetaling van 20% of het volledige bedrag. Voor boekingen gemaakt via de website op dat moment gelden de geldende tarieven. SENSES is te allen tijde gerechtigd een reservering niet te accepteren dan wel aan de aanvaarding of uitvoering van een reservering aanvullende voorwaarden te verbinden.

Betaling

De tarieven vermeld op de website zijn inclusief ABB en exclusief servicekosten (10%) en eilandbelastingen (toeristenbelasting) tenzij anders aangegeven. Betalen kan via creditcard. Een aanbetaling van 20% -van het totale bedrag exclusief belastingen en servicekosten- is vereist op het moment van reserveren. De totale betaling is vier (4) weken voor aankomst vereist. SENSES behoudt zich het recht voor om de tarieven en betalingsmogelijkheden zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen om redenen die dit rechtvaardigen. Bij het uitblijven van (tijdige) betaling bent u in verzuim, zonder dat een voorafgaande vordering of ingebrekestelling vereist is. Indien u ondanks betaling of ingebrekestelling toch in gebreke blijft, heeft SENSES het recht de vordering over te dragen aan een derde.

Annuleren

Bij het niet verschijnen, annuleren of wijzigen van een reservering binnen 30 dagen voor de aankomstdatum, betaalt u het gehele reserveringsbedrag, exclusief belasting en servicekosten. Bij het niet verschijnen, annuleren of wijzigen van een reservering 31 dagen of meer voor de aankomstdatum, betaalt u het bedrag van de vooruitbetaling, exclusief belasting en servicekosten. Neem contact met ons op voor opties om data te wijzigen zonder extra kosten. Aangezien de diensten van SENSES met betrekking tot logies en/of recreatieve diensten die plaatsvinden binnen een bepaalde periode of op een bepaalde datum en/of tijd, zijn wettelijke regelingen die de gast het recht geven om zonder opgave van redenen een overeenkomst op afstand aan te gaan en op te zeggen binnen voor de via de website gesloten overeenkomst of voor de dienstverlening geldt een bepaalde termijn niet.

Disclaimers

Garantie

SENSES heeft de informatie op deze website samengesteld ten behoeve van (potentiële) gasten en professionals in de reisbranche. De informatie, materialen en software-algoritmen die zich op deze website bevinden of die van deze website kunnen worden gedownload, inclusief tekst, afbeeldingen en links, worden geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘volgens beschikbaarheid’. De informatie en materialen op deze website worden geacht waarheidsgetrouw en volledig te zijn op het moment van publicatie. Hoewel SENSES probeert ervoor te zorgen dat alle informatie en materialen actueel en waarheidsgetrouw blijven, kunnen ze zonder voorafgaande kennisgeving worden gebruikt en kan SENSES niet garanderen dat deze te allen tijde waarheidsgetrouw, volledig en actueel zijn. In aanvulling, SENSES kan de geschiktheid of volledigheid van software-algoritmen niet garanderen en het hotel wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in software-algoritmen. SENSES garandeert niet dat de website en/of haar diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk zijn.

Aansprakelijkheid

Door het maken van een reservering erkent de gast dat het gebruik van het hotel en de binnen- en buitenfaciliteiten, waaronder de tuin, het zwembad, het pooldeck en de toegang tot de pier en de watertaxi geheel voor eigen risico is.

De gast aanvaardt hierbij dan ook alle risico’s van letsel (aan of overlijden) van zichzelf, hun gezin en hun gasten tijdens hun verblijf in het hotel en/of tijdens het gebruik van de faciliteiten van het hotel. Door het risico van letsel (en overlijden) zoals hierboven beschreven te accepteren, begrijpen ze dat ze het hotel en/of zijn werknemers volledig zullen ontlasten en schadeloos zullen stellen voor en van elk verlies, kosten, claims, schade en aansprakelijkheden voor persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van of verband houdend met de huur en/of het gebruik van het hotel, of een van de binnen- of buitenfaciliteiten. Deze vrijwaringsplicht geldt ook voor de familie van de gasten en de hoofdgast zal ervoor zorgen dat zij op de hoogte zijn van deze algemene voorwaarden.

De gast en degenen die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect voor het horecabedrijf en/of enige derde is en/of zal ontstaan ​​als gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, daaronder begrepen overtreding van de huisregels, begaan door de klant en/of de gast en/of degenen die alsmede voor alle schade veroorzaakt door enig dier en/of enig goed waarvan zij houder zijn of onder hun toezicht staan.

De aansprakelijkheid van SENSES in verband met een toerekenbare schending van haar verplichtingen en/of in verband met onrechtmatige daad of anderszins is beperkt tot vergoeding van door u geleden directe schade tot een bedrag dat niet hoger is dan de totale prijs die u aan SENSES voor de diensten waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SENSES voor directe schade, van welke aard dan ook, meer bedragen dan $ 500.

Uitsluitend de volgende schade wordt als directe schade beschouwd:

a. schade aan eigendom;

b. redelijke kosten in verband met de vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op directe schade, zoals omschreven in deze voorwaarden;

c. redelijke kosten in verband met het voorkomen of beperken van schade, voor zover u kunt aantonen dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade, zoals beschreven in deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van SENSES voor andere schade dan directe schade (‘indirecte schade’), met inbegrip van maar niet beperkt tot morele of gevolgschade, gederfde winst gemiste kansen, verlies van informatie, gemaakte kosten in verband met deze website of een website die ermee verbonden is, of voor schade die voortvloeit uit het gebruik of onvermogen om het te gebruiken, gebruik van de website, software-algoritmen of gelinkte websites als gevolg van onderbrekingen, defecten, vertragingen in de werking of transmissie, computervirussen of lijn- of systeemstoringen, is uitdrukkelijk uitgesloten.

De in de voorgaande leden van dit artikel genoemde beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SENSES of haar leidinggevenden (‘eigen handelen’).

Voorwaarde voor het recht op schadevergoeding is te allen tijde dat je de schademelding zo spoedig mogelijk na het ontstaan ​​daarvan bij SENSES ontvangt. Eventuele claims tegen Senses die niet binnen een termijn van 3 maanden na het ontstaan ​​van de claim zijn ingediend, zijn niet meer ontvankelijk.

Website

Intellectuele eigendomsrechten

U erkent en gaat ermee akkoord dat de website materiaal bevat dat is beschermd onder het auteursrecht. Bepaalde namen, woorden, titels, uitdrukkingen, logo’s, iconen, afbeeldingen of ontwerpen op de pagina’s van deze website kunnen handelsnamen bevatten, zijn handelsmerken of dienstmerken van SENSES of gelieerde bedrijven.

Het is niet toegestaan ​​kopieën van het materiaal te verspreiden, voor welk doel dan ook, of op te nemen in een ‘frame’ op een door u gemaakte of beheerde website. U stemt ermee in zich te houden aan alle copyright-aanduidingen, aanwijzingen en beperkingen met betrekking tot inhoud op deze website.

Weblinks van derden

Senses heeft geen zeggenschap over websites van derden en is daarom niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites of links die zich op een gelinkte website bevinden.

Senses biedt dergelijke links uitsluitend voor uw gemak aan. Het opnemen van een link betekent niet dat de gelinkte website of de aangeboden informatie is opgenomen, goedgekeurd, onderzocht of gecontroleerd door SENSES. Het gebruik van op de website beschikbare software-algoritmen en links naar andere internetbronnen is geheel op eigen risico. De inhoud, waarheidsgetrouwheid, verkondigde standpunten en andere links die door deze software-algoritmen en bronnen worden verstrekt, zijn niet onderzocht, geverifieerd, gecontroleerd of goedgekeurd door SENSES.

Neem contact op als je nog vragen hebt

Typ hieronder uw vraag en wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.